Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

αναρχικόν ιόν

η χώρα διήρχετο μίαν παράκρουσιν αλώσεως από έναν αναρχικόν ιόν, κατασκευασμένον σε γιάφκα εξαρχείων και περιχώρων συν κωλοπετινίτσης, κουκακίου και βοσκοτόπων με επιδρομή ακριδομόρφων κομμουνιστών και γκέι ιατρών και νοσηλευτών, καθώς και αντιχρίστων ανέστιων και λιμασμένων περιθωριακών.
η κατάστασις αυτή η οποία είχε επιβληθεί εις όλα τα άτομα της κοινωνίας πλην ιατρών - ιεροψαλτών και μαξίμου παίδων είχε δημιουργήσει νέον κύμα αντιδράσεων γριών οι οποίες απαιτούσαν συνταξιοδότησιν και προκαλούσαν με ήθος τραγικόν πωλώντας τερλίκια και κάστανα και ανέπνεαν κατά παράβασιν της εννόμου τάξεως και αρχής του ενδόξου νιοστού Ράιχ και της παγκοσμίας ιεροτάτης μίας αρχής, ενός οφθαλμού και ιερής αδελφότητος των παρακειμένων συγγενών προς τάξιν και συμμόρφωσιν των μιασμάτων δουλικών. αναζητούσα διέξοδον εις την δεινήν κατάστασιν εις την οποίαν περιήλθεν η χώρα από των τρομακτικών έργων και ημερών με κίνδυνον να επέλθει αποτόμως ανακοπή και τύφλωσις από την αναρχίαν και τον κομμουνισμόν των επαιτών, των τραγουδοποιών, των περιπατητών και των ποδηλατοδρόμων και ήκουσον ήκουσον ονειρευτών.
Ήλθον προ αμνημονεύτων ετών να φέρω τον εθνικόν και πατριωτικόν κρυμνόν εις την υγείαν της χώρας η οποία αποτελεί υπόδειγμα κλινικών ερευνών προς γνώσιν και συμμόρφωσιν τιτανίων προσπαθειών λεσβιών και αδελφών.
κατόπιν μακράς σκέψεως, ήλθον να σφραγίσω την ελληνικήν παιδείαν εις μόνιμον εξευγενισμόν διά της ενδόξου χειρονακτικής μεθόδου των αυνανισμών με την διαδικτυακήν παιδαγωγικήν κατά την επίσης ένδοξιν ιστορίαν του τόπου εναντίον των Μηδών και μειδιαμάτων.
Απαγορεύουμε τους γέλωτες διά μακρόν. Ζήτω οι εκλέκτορες μας! ο Οφθαλμός ποτέ δεν πεθαίνει!